Det är mycket bråttom

Tiden rinner ut för våra barn och barnbarn. Vi måste våga se verkligheten i vitögat. Ifall vi inte lyckas vinna kriget mot klimatförändringen nu, inom något decennium, så blir det omöjligt att rädda ett hanterligt klimat åt våra barn och barnbarn.


Koldioxidhalten i atmosfären är avgörande

Klimatförändringen drivs främst av koldioxidhalten i atmosfären, som har stigit till farliga nivåer på grund av människornas förbränning av bränslen. Enligt världens ledande klimatforskare, James Hansen, måste denna koldioxidhalt sänkas från dagens nivå till 350 ppm senast år 2100. Annars får kommande generationer ett ohanterligt klimat.


Det krävs två kraftfulla åtgärder

- Alla redan gjorda utsläpp av koldioxid från bränslen måste fångas in igen. Det finns ingen tid att förlora - och det bästa verktyget är skog.

- Alla nya utsläpp av koldioxid från bränslen måste minska dramatiskt. Det bästa förslaget är Avgift och Utdelning som drivs av Klimatsvaret.


Dessa båda måste genomföras nu, samtidigt, oberoende av varandra.


Svensk skogsindustri orsakar dubbel klimatskada

* När träd fälls upphör de genast att fånga in koldioxid från atmosfären, och då stiger koldioxidhalten där.

* När träd fälls blir följden att det mesta av trädet eldas upp mycket snart efter avverkningen.


Sveriges nedtystade klimatskador är enorma

Professor Bengt-Gunnar Jonsson visar i denna föreläsning att den svenska skogsindustrin höjer koldioxidhalten i atmosfären med 128 miljoner ton koldioxid varje år.


Detta är mer än dubbelt så mycket som alla sammanlagda utsläpp från fossila bränslen som Sverige rapporterar till FN och EU, från alla andra industrier och medborgare.


Hur är detta möjligt?
Skogsindustrin har lyckats sprida uppfattningen att förbränning av biomassa inte höjer koldioxidhalten i atmosfären. I ett långt perspektiv på över 100 år vore detta kanske korrekt, men nu har vi inte 100 år på oss längre. Inom några få år måste koldioxidhalten i atmosfären börja sjunka, och för att uppnå detta behövs vartenda träd på jorden.


Vad behövs?

* Träden måste få stå kvar. Därför bör vi belöna markägare som låter sin skog fånga in koldioxid.

* Användning av skogsprodukter måste minska och det är bråttom. Därför bör vi lägga en stigande skatt på alla skogsprodukter.


Tre skogsforskare uttrycker sig så här

"Att låta mer skog stå kvar och fixera koldioxid ser ut att vara en just en sån snabbverkande åtgärd. Därför ser vi gärna att man skapar incitament som verkar i denna riktning. Det kan exempelvis handla om att ersätta skogsägare för att låta avverkningsmogen skog stå kvar en viss tid, och att låta koldioxidskatten också omfatta biomassa från skogen." Aktuell Hållbarhet 2021-10-28


Vårt skogsförslag: Belöna och Beskatta

1. Betala kontant ersättning till de skogsägare som har tecknat 30-åriga avtal med Skatteverket om att låta sina träd stå kvar och binda kol.

2. Finansiera ersättningen ur en fond utanför statsfinanserna.

3. Låt Skattemyndigheten fylla på fonden genom att ta ut en stadigt stigande skatt på alla produkter från skogen första gången de säljs. (Till massa, sågverk, värmeproduktion, biodrivmedel, export, mm.)


Detta förslag gör det lönsammare att låta skogen stå kvar och höjer alltså marknadsvärdet på skog som inte avverkas. Det ger samtidigt en stegvis minskning av skogsindustrins årliga klimatskador. När skogsprodukter blir dyrare kommer konsumtionen (alltså efterfrågan på massa, trävaror, biobränslen, mm) att minska och behovet att avverka skog kommer också att minska.


Men vad kommer att ske med alla som jobbar i skogen och dess produkter?

- Världen befinner sig i krig med klimatförändringen. En del av dem som idag arbetar inom skogsindustrin kommer att behöva hitta andra arbeten. Det saknas inte arbetsuppgifter och det saknas inte pengar att genomföra denna nödvändiga omställning.


Det som saknas är politisk vilja, och denna vilja saknas på grund av okunnighet om klimathotet och politisk feghet.© Klimatförsvaret 2021 • Sidan uppdaterad  22-06-14 • www.klimatforsvaret.se
Copyright © Alla rättigheter förbehållna